Trefwoordenlijst en vertaalwoordenboek - Letter W: (Terry van Erp)

Terry van Erp

Een genealogisch woordenboek, mogelijk gemaakt door: Genealogie van Erp

Klik op de letter van uw keuze om een andere lijst te bekijken

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Letter W trefwoordenlijst

wa wel
waad bos
waak uitkijk op de toren en versterkingswerken
waal veilige ruimte ( meestal omheind ) in de haven en afgesloten met een slagboom
waalplaats slagveld
waard geldersoldaten in dienst van een stad, huursoldaat, ook laaggelegen land
waarderen schatten
waarschuw straf
waarslieden personen belast met waterstaatkundig werken
waarteken waarmerk
wachtere bewaker,
wachterhorn alarmhoorn van de nachtwaker
wachtmeester hoofdwacht bij de poorten
waecboec boek waarin op getekend de waakplichten en de afkoop van de waakplichten
waechuus wachthuis
waecpennic betaling voor het waken
waecrolle register waarin de waakdiensten zijn vermeld
waector wachttoren
waecvri vrij van de verplichting om deel te nemen aan de nachtelijke bewaking der stad
waeggelt betaling voor het laten wegen op de stadswaag
waeghbrive waagbriefje
waeghmester zie waegmeester
waeghuus stadswaag, waaggebouw
waegmeester beëdigd stadswaagweger
waegwerkers hulpkracht bij stadswaag
waei twijgen, rijshout
waeiling jong boompje
waeksteller toezichthouders op de wakers
waelpoyt inhoudsmaat voor wijn en bier
waemys wambuis
waer goederen
waer ‘t sake wanneer het geval zich zou voordoen
waeraf waarvan, waarover
waeraftelike naar waarheid
waerave zie waeraf
waerbier bevestigingsdronk met bier na afsluiten overeenkomst
waerbrief brief waarin vermeld de vrijwaring van eigendomsoverdracht
waerde het bewaken van…., ook ziekenoppasser, bewaker
waerder bewaarder, bewaker, wachter, steenwaarder van gevangenis
waerdersliede wachters
waerdhouder kastelein
waerdich sijn waard zijn
waerduer keurmeester, waarmerker
waerheijt waarheid
waerheitsliedende mannen aan wie het instellen van een enquête of gerechtelijk onderzoek is opgedragen
waeringhe zie: waringe
waerninghe zie: waringe
waernisse vrijwaren, het zekeren van iemands eigendomsrechten
waerp zie werp
waerscap borgtocht.
waerschap borgstelling
waersscoutheet dijkgraaf
waert zie weert
waerteken bewijssteken
waertlant buitendijks gelegen land
waeterinck wetering, waterloop, afwateringskanaal
wageman voerman, koetsier
wagenaer voerman, koetsier
wagenare zie wagenaer
wagenen voerlieden
wagengereiden alles wat bij een koets of wagen behoord
wagenmaker radermaker, velgenmaker
wahrleichnam lijkafname dag, 2e donderdag na Pinksteren
waichorn hoorn voor het alarm blazen
wake een verzameling van personen, uit een gilde aangewezen tot bewaking bij nacht van de aan dat gilde toevertrouwde wal(toren)
waker gevangenbewaarder
wakersloon beloning van de stadswacht
walcknot dooreengewerkt knot wol of haar
walcmole volmolen
waldschepen lid van een “waldgerecht” dat rechtsprak in bos- en woud-zaken
waldschryver griffier bij een “walt ”rechtbank
walemeet weiland grenzend aan een kolk of rivierarm
walhuis apart staand gebouw tegen slootkant om te spoelen
walken kneden
waller pelgrim
walsche Waalse
wambass zie wambuis
wambeis kledingstuk, zichtbaar gedragen onder het bovenkleed
wambesteeker zie wambesticker
wambesticker kleermaker van wambuizen
wambesule wambuis, hemdrok
wambuis wambuis, mannen kleding
wammes zie wambuis
wamuse zie wambuis
wan van wilgentenen gemaakte manden
wanclacht valse beschuldiging
wandelaere zwerver, maar ook: pelgrim
wandelbrief schrijven waarin vermeld de toestemming om over een bepaald land te lopen
wandelcoop een heerlijk recht, te betalen wanneer een eigendom bij contract op een ander overgaat
wandmalerei muurschildering
wangeloof ketterij
wanhavenig smerig, vuil, onrein
wanrichtinge plichtsverzuim van de rechter
wantreep lengtemaat van 10 ellen, voornamelijk gebruikt bij lakenweefsel
wantsnider lakenkoper
wanwaer slechte waar die eigenlijk niet verkocht mocht worden
wanwerc slecht werk, geleverd werk van slechte kwaliteit
wapenronde wapenschild
wapentuir krijgsman
wapenusurpatie het toe-eigenen van een familiewapen van een familie met bijna de zelfde naam, zonder bewijs dat het werkelijk het zelfde geslacht is
wapinbijl strijdbijl
wapper zweep met loden kogels, ook een leren riem met loden kogel, knots met lood beslagen en opgevuld met lood
wapperen zwaaien, rondslingeren
warande jachtterrein, lusthof
warandeerders keurmeesters
warandehoeder jachtopziener
warandenare boswachter
waranderinge waarborging, garantie
waredin wachtpost
warf terp, volksvergadering
warfheer lid van een “warf” het college dat in hoger beroep rechtspreekt over zaken in een lagere rechtbank
waringe waarschuwing
warmoes groenten
warterman iemand die uit het water is opgevist
wasch-ligtblaaker olielamp brandend op bijenwas
waschhuus washuis
waselinckmaker waskaarsenmaker
wasenmeister vilder, beul
waseveld modderlaag dat gemakkelijk onder water komt
wassinge wasvrouw
wasteeken zegelafdruk in was
wat vougen op welke wijze, op welke manier
wateregel bloedzuiger
watergalletje braaksel
waterganck ruimte naast een huis tussen de lijn waar de afdruipende regen neervalt en de muur
waterganghe sloot, afwatering
watergrave gracht, sloot,
waterladinge waterzucht
waterlaent moerasachtig land, drassig land
waveren wafels
Wd. afk. op huw. Akte, weduwe van ……
wechen(zer) per week
wechgedraegen meegenomen
wechmaken (iet). overdragen
wechsegelen (iet iets in een bezegelden brief wegschenken
wecht weg
wed afk. weduwe
weddahe weduwe
weddaman zie wedman
wedde een som door partijen onder den rechter gedeponeerd, die door de verliezende partij verbeurd werd
weddelijc wat verpand kan worden
wedden als pand geven
weddingknot huwelijksband
wedeman weduwnaar
wedeme is een aan de kerk geschonken goed of heem, een dotatie aan klooster of kerk. Zou de oude naam van pastorie zijn
wedemebrief brief of akte waarin aan een vrouw een bruidsschat wordt toegekend
wedenar weduwnaar
weder terug, weer, maar ook: een besneden mannelijk schaap
wedercedel de tweede van een in twee exemplaren opgeschreven contract, waarvan elk der partijen een bezit.
wedergecomen terug gekomen
wederpaert tegenpartij
wederpenne zich tegen iets verzetten
wederrede tegenspraak, iets tegen spreken
wederroep herroeping, opzegbaar
wederroepen iets herroepen
wederstadinghe schadeloosstelling
wederstoc de tweede van twee bijeen horende kerfstokken
wedersyts vertekenden door allen ondertekend
wederumme wederom
wederuten opnieuw uitspreken
wederwedde tegenpand geven door hem die een”wedde”heeft ontvangen
wederwedden tegenpand geven
wederwere. een handeling in strijd met een belofte of overeenkomst.
wederwerven (iet iets terugkrijgen
wederwroegen een beschuldiging tegen iemand uiten/inbrengen
wedewede weduwe
wedlock huwelijk
wedman uit de bevolking gekozen gerechtsdienaar, ambtelijke getuige
wedman deurwaarder, dienaar van het gerecht
wedr afk. weduwnaar
wedt College van Burgemeester en schepenen
weduwestoel bezit waarop de inkomsten van een weduwe stoelen, gegrondvest zijn
wee weide, ook pijn, smart, leed
weem pastorie
weer akker, hoeveelheid grond
weerbare mannen mannen die geschikt waren om krijgsdienst te doen
weerdt uiterwaard
weergang de buitenmuur waarover men kon lopen en voorzien was van kantelen om het gebouw te verdedigen
weergelt geld als zoengeld betaald tot boete voor een manslag aan de ”magen” van een verslagene
weerlijck wereldlijke rechtbank, tegenover -gestelde van de kerkelijke rechtbank.
weert laagliggend land, vaak omgeven door water
weesboom lange paal / staak om hooi bijeen te houden
weescamere weesmeesterskamer waar alle stukken en bescheiden betreffende de weeskinderen bewaard worden en waar de weesmeesters vergaderen.
weesmeester lid van de weeskamer, die oppervoogdij heeft over de wezen en hun belangen behartigt
weesmeesters college van gedelegeerden of gemachtigde rechters, die in de plaats van de gewone rechter, kennis nemen van zaken betreffende de wezen
weet gerechtelijke aanzegging, kennisgeving
weetbrief akte waarin vermeld de gerechtelijke aanzegging
weetdach de dag waarop een gerechtelijke bekendmaking geschied
wegelink weggetje
wehmutter vroedvrouw
wei vocht dat na kaasbereiding overblijft, grasland
weibak bak voor het opvangen van de wei
weickmeisteren gekozen lid van een wijkbestuur
weidecamp afgesloten weiland
ook door een sloot omgeven weiland
weidegrave sloot om de gemeente weide
weidehuus jachthuis
weideverken scharrelvarken
weijmes groot en lang mes
weikuip kuip of ton om de wei in op te vangen
weiland wijlen
weiman jager, jachtopziener
weinsticher wijnproever
weinvisierer beambte belast met het opmeten van de wijnvaten
weiße Woche de week na Pasen
weißer sonntag, 6e zondag voor Pasen,
na 1600 de 1e zondag na Pasen
weit tarwe
weitemele tarwemeel
wekehure weekloon
wekenpennic wekelijkse bijdrage
wekentlik wekelijks
welbedagt overwogen
welcken gestalte op welke manier, hoe dat
welgeborene edele heer
wellinghe pap, warme brij
welverstande wat moet worden opgevat als
wemel spijkerboor
wenaar weduwnaar
wende omgeploegd land
wendelepel ijzeren lepel voor bij het braadspit
wendepanne pan onder het braadspit voor opvangen van de jus
wender knecht van de strodakdekker
wendestake draaispit, braadspit
wenne zie winne
wentijser braadspit
wentstok zie wentijser
wercbrood roggebrood
werckhuis werkhuis, meestal gedwongen tewerkstellen bij een gevangenis, atelier, werkplaats
werden worden
werdinge waardering, waarde schatten
werestede werkplaats
werevlees rams - of hamelvlees (ontmande ram)
werghändler vlashandelaar
werp kettingwol, kettinggaren bij het weven
werpenisse het wegwerpen van een halm ten teken dat men afstand doet van iets
werpscoepe bats, brede schep
weseboec boek waarin vermeld; de verordeningen van de weeskamer, de namen van de wezen, hun eigendommen bij binnenkomen
wesecore keur betrekking hebbende op de wezen
wesekinderboec zie weseboec
wesekiste kast of kist waarin alle eigendommen, papieren etc. van de wees werden bewaard
wesemeester persoon die de voogdij heeft en de belangen van de wezen behartigd, lid van van de weeskamer
wesemoeder regentes van het weeshuis
wesenmeester zie wesemeester
wesenmoeder zie wesemoeder
wetbanck rechtbank
wetbreker echtbreker, overtreder van de wet
wete zie: weet
wetschepene schepen als lid van de rechbank
wettelijcke neergaentde graedt wettige nakomelingen
wettlijck man curator
wetwaerdich rechtsbevoegd
wetzer slijper
weutje lam
weye weiland, wei
weysen (is geweesen) vonnis wijzen, uitspraak doen
weyts tarwe
WG afk. Waalse Gemeente
wich wigvormig tarwebrood
wichelry waarzeggerij
wieberen vrouwen, echtgenoten
wiedergeburt dopen
wieme deel van de schoorsteen voorzien van haken voor het roken van vlees
wierde terp
wijfhooft vrouw.
wijfsgeboort vrouwelijke nakomeling
wijkmeesters de pointers of zetters (ook genaamd wijkmeesters) verdeelden de gemeente in wijken voor het zetten der belasting
wijlle (de) omdat
wijnroeper zie; hooftroeper
wijnroeper bediende van een wijnkoper
wijnverlater persoon die beroepshalve wijn overhevelt om de wijn te klaren en waarbij de droes achterblijft
wijnwaerder keldermeester
wijsevrouwe vroedvrouw
wilcoren (iet) goedkeuren, bevestigen
wiledaeghes wijlen, overleden
wilendaeghs zie wiledaeghes
wileneer wijlen
wilkoeren (iet) zie: wilcoren
willeceuren wat goedgevonden wordt, de besluiten, de privileges, statuten, afgelegde verklaringen
willecoeren goedvinden, besluiten, toestaan
willecoeren) (iet) zie: wilcoren
willecoerenboeck boek waarin opgetekend de “willeceuren”
willekeuren kiezen, gekozen
willencoren verkiezen uit vrije wil, goedvinden, beloven, bepalen etc.
willich pant pand door de schuldenaar vrijwillig aan de schuldeiser gegeven
willich recht jurisdictio voluntaria, het passeren van akten voor het gerecht op verzoek van partijen
williecorerecht recht vast gesteld bij “willekeur”
willige acte gerechtelijke akte opgemaakt van een overeenkomst
willige condemnatie schijnvonnis waarbij iemand zich laat veroordelen tot het betalen van een som, later opgenomen in een rechterlijke akte om de verplichting te bewijzen en de crediteur parate executie te verzekeren
willige condemnatie een vonnis op de overdracht van partijen, voor ten wederzijds herroepbaar gedaan
wilner wijlen
wiltganc jachtterrein
wiltloper landloper
wiltrecht het recht op in een bepaald gebied te mogen jagen
wimme zie wieme
winblock omheinde (groente)tuin
winbrief akte door het gerecht opgemaakt, van een toewijzing ter executie
winhof pachthoeve
winkel werkplaats
winlant akkerbouwgrond
winne landarbeider, maar ook pachter
winner zie winne
wintermonat December, soms wordt ook bedoeld 1e wintermaand = november en 2e = december
winterzonnewende 40902
wintslach door een storm aangerichte schade
wiser rechter, wijzer
wisinge vonnis
wispel inhoudsmaat gelijk aan zes schepel
wispeltuir ongestadig
wispeltuyrigheid ongestadigheid
wit van loede loodwit
witachtig wettig, wettelijk, rechtsgeldig, met rechtskracht
witlijck zie witachtig
wittaftich bewijs geloofwaardig bewijs
wittaftighe dochterter wettige dochter
wittebroodskind moederskind, bedorven kind
wittebroodsweken de maand na het huwelijk, huwelijksreis
wittevrouwe weduwe
wittige wettige
witwechere smid voor klein gereedschap
witwerk smeedwerk
witwerker smid, voor klein smeedwerk, gereedschap
wivekyn verkleinwoord van wijf, troetelnaam, wijfje, wijfie, wijfjelief
WM afk. lijsten van weerbare mannen
Wn. afk. huw. akte, weduwnaar van ……
wocher woeker
woe hoe
woeker ongeoorloofde winst
woekerare hij die geld uitleent tegen hoge rente of enig voordeel
woekergelt bij een wisselaar geleend geld, waarvoor een hoge rente moet worden betaald
woekermeester een ambtenaar belast met het toepassen van de woekerkeuren en het terechtstellen der schuldigen (voor raad of oudermannen)
woenen wonen
woert laagliggend stuk land
woestelant heide, onbebouwd ruw land
woewell hoewel, ondanks dat
wolft dakconstructie
wolgemelte al vermelde
wolleblauw van blauwe wol
wollebreker verkoper van wol
wollecaerdigge wolkaardster
wollecammigge wolkamster
won afk. wonende
wondebrief papier met een bezweringsformule om ziekten te genezen
wonderdokteres kwakzalfster, soort kruidenvrouwtje die met zalfjes en kruiden van natuur -preparaten zieken genas
wonnemond mei
wonnende tot wonende te
wonnynghe woning
wonstag woensdag
woonachtich bewoner van de stad die het burgerrecht mist.
woonsdach woensdag
woorde tot woorde woord voor woord
worsetter wollen stof meestal glad en effen
wortelteef groentevrouw
wouwer visvijver
wraechberlijc wat bij de rechtbank aanhangig moet of kan worden gemaakt
wrocht gemaakt
wroechbaerlijc zie wroeberlijc
wroeginge aanklacht, aanbrengen van een strafbaar feit
wroegnesse beschuldiging, aanklacht
wroegnisse zie vroenesse
wrouginge zie wroeginge
wurzler kruidenier, kruidenhandelaar
wuwere visvijver
wydere immisio ??
wyfsgeboort vrouwelijke nakomeling
wyfwaerheit woord van eer, door een vrouw verpand
wynambacht het gilde der wijnkopers
wyncoop en waerbier gegeven bij een gerechtelijke eigendomsoverdracht, een dronk wijn en bier
wysdom uitspraak, vonnis, gewijs
wysmoeder (de) vroedvrouw

Klik op de letter van uw keuze om een andere lijst te bekijken

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
css template ad