Trefwoordenlijst en vertaalwoordenboek - Letter U: (Terry van Erp)

Terry van Erp

Een genealogisch woordenboek, mogelijk gemaakt door: Genealogie van Erp

Klik op de letter van uw keuze om een andere lijst te bekijken

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Letter U trefwoordenlijst

U afk. uw
u.a afk. ut ante, zoals vroeger
u.L afk. u lieden
ubi waar
ubiquiteit overalheid, alom vertegenwoordigd
uer uur
uhlaan licht bewapende ruiter
uijtcoope tegen betaling door de ene partij verkrijgen van een goed van de andere partij
uire uren
uitdoender geldschieter
uiterdijk land buiten de oude dijk, aangeslibde grond
uitgebloed doodgebloed
uitlekken uitdrinken, ondanks verplichte geheimhouding bekend worden
uitloopers verkenners
uitschikken verbannen
uitstervende linie die geen erfgenaam meer heeft
uitstrijking woekerwinst
uitvriezen doodvriezen
uitzeg verbanning
uitzendeling spion
ulcere door een zweer
ulner pottenbakker
ultima die op de laatste dag (van de maand)
ultimo de laatste
ultimo die zie ultima die
ultimum diem vitae clausit sloot zijn laatste levensdag af
ultimus laatste
ultimus familiae de laatste van een familie
unam een
unanimiteit eenmoedigheid ?, eenparigheid, eenstemmigheid, eensgezindheid
undecies elfmaal
undecim elf
undecimus elfde
undetricesimus negenentwintigste
undetriginta negenentwintig
undevicesimus negentiende
undeviginti negentien
unehelich bastaard kind, buitenechtelijk, onecht
unehrlig oneerlijk, illegaal
unetvicesimus een en twintigste
unguentarius parfum en zalvenmaker
unicus, filia unica enige, enige dochter, enige erfdochter
unie enigheid, vereniging
uniëren verenigen
uniform eenvormig
unigena eniggeboren
unius van een
universalitas algemeenheid
universeel algemeen
universiteit landschool, hogeschool, gemeenschool, algemeenheid
unsinnige woche week voor Pasen
unster balans met ongelijke armen, weegtoestel
untersaeten onderzaten
unum et idem een en het zelfde
unus één
unus et viginti een en twintig
up ende affars in eigen gebruik
up ende afward zie up ende affars
uperken inhoudsmaat, halve pint
upgaf opgeven
urbaan deftig, burgerachtig, beleeft
urbaniteit deftigheid, burgerlijkheid
urbe stad
urbe N. in de stad N.
ureclocke uurwerk, vaak staat er ook vierclocke of vuurclocke ( brandklok)
urijn waterpot, pispot
urinaalpot zie urijn
urinator duiker
ursel horzel
urst dakvorst
usagie zie usantie
usancien gebruiken,
usantie gebruik, zakelijk recht van gebruik
usu rationis carens beroofd van het gebruik van zijn verstand
usu rationis privatus beroofd van het gebruik van zijn verstand
usufruct lijftocht, vruchtgebruik, bezitneming, inneming
usufrucuair vruchtgebruikers
usurarius woekeraar
usurpatie gebruik, inneming, bezitneming tegen recht
usurperen in bezit nemen, gebruiken, innemen
usus gebruik
ut aiebant zoals ze verklaren
ut ante zoals vroeger
ut asserunt naar hun zeggen, zoals zij beweren
ut dicitur zoals gezegd wordt
ut dicunt zoals ze zeggen
ut fertur naar men zegt
ut infra zoals hieronder beschreven
ut patet in registro zoals blijkt uit het register
ut supra als boven, als hiervoor, zoals hierboven beschreven
ut, uti als, evenals
utebaelge gedeelte buiten de versterking van een versterkte stad
utebannen (gerechtelijk) iemand het eigendom van onroerend goed ontzeggen
uteboedelen het uitkeren van de boedel aan een kind, b.v. bij het trouwen van een dochter.
uteborgen tegen een borg vrijlaten
utebuur van buiten de stad
uteclop door klokgelui aankondigen, bekendmaken
utecoop het behoud van een boedel door deelgenoten af te kopen
utedijc buitendijks
utedrach scheidsrechterlijke schikking minnelijke schikking
utedracht vereffening van een geschil
utegeboren in een andere stad of land geboren, elders geboren
utegoedinge het bij leven al uitdelen van de erfenis aan bloedverwanten
utelaemsch van elders afkomstig
utelage verbannen, uit de gemeenschap verbannen
utelagebrief schriftelijke brief waarbij iemand wordt verbannen uit stad of land
utelandich uit een ander land afkomstig
utelede lijkdienst, begrafenis
uteleidinge verzet tegen een ïnleiding” (in het bezit stellen) van een ander in een boedel
utelesinge openbare afkondiging
utepacht pacht van buiten de stad gelegen grond of onroerend goed
utepanden door panding iets van iemand innen
utequiten vrijkopen uit gevangenschap
uterinae sorores halfzusters met de zelfde moeder
uterini halfzuster, stamt van de zelfde moeder af
uterini fratres halfbroers met de zelfde moeder
uterque beiden
uteseggen uitspraak doen in een rechtszaak
utesijl uitwateringssluis
utewinninge het verkrijgen van een vonnis tegen iemand
utgecloppen met klokgelui uit de stad verbannen
utgehangen… er buiten hangen van b.v. het zegel
utgesecht uitgezonderd
uti als, evenals
uti dicitur zoals gezegd wordt
uti mater in partus doloribus coram obsterice declaravit zoals de moeder in barensweeën aan mij de vroedvrouw verklaarde
uti retulit zoals hij zegt
utijl profijtelijk
utiliteit profijt, nut
utinge uitvaart; ook: de kosten der uitvaart
utrisque juris beide rechten d.w.z. Romeinse en canonieke rechten
uttersten laatste, achterste
uur gaans afstand maat, 1 uur gaans = ca. 5 km
Ook gezien gelijk aan 1500 rijnlandse roeden = 5621 m1,
volgens code Napoleon, 5000 m en bij
koninklijk besluit van 1863, 5555,5 m1
uut komende uit (meestal richting)
uutbliven afwezig blijven, niet verschijnen
uutboedelen zie uteboedelen
uutbrengen (iet). openbaren, aanbrengen
uutdrifte het verdrijven, verjagen
uuteladen naar buiten lokken, uitdagen voor een gevecht
uutgegaen geëindigd
uutgeven uitgaven
uuthangen (iet) iets publiceren door aanplakking aan het “schepenhuis”, (raadhuis)
uuthebben (iet iets van zijn ouders bij het huwelijk verkregen hebben
uutscrift afschrift
uutslach alles wat groeit op land, weiland of akker
uutsliten (enen) iemand tot ballingschap veroordelen
uutsteecksel uitdrukkelijk vermeld
uutwisen (enen iemand bij vonnis verbannen.
uuytsending hoofdelijk omslaan van een belasting
uuytzeghellynghe bevestigen met een zegel
ux. afk uxor echtgenote, echtgenoot
uxor echtgenote, echtgenoot
uxor gratuita concubine, bijvrouw
uxorari uithuwelijken, trouwen
uxorata getrouwde vrouw
uxoratur gehuwd
uxoratus getrouwde man
uxoris van de echtgenote
uyrwerckmaecker uurwerkhersteller, -maker
uytboedelen zie uteboedelen
uytdeylers betaalmeester
uytdraeyer houtdraaier
uytdrager sekreetruimer
uytecoop zie utecoop
uyterlijck uiterste, uiterste wil, testament
uytgenomen uitgezonderd
uytgescheiden met uitzondering van
uytgeset zie uytgescheiden
uytgeseydt waren verbannen waren
uytgesondert uitgezonderd
uytgevrongen uitgebroken,
uythaeler ondervrager, ophalers van een overledene voor de begrafenis
uytmaener deurwaarder
uytsne verkoop in het klein direct uit het woonhuis, werkplaats, atelier
uytverkoren momber uitverkoren voogd, o.a. bij zaken betreffende een weduwe noodzakelijke manspersoon die haar zaken behartigde bij rechtshandelingen, vrouwen waren daartoe niet gerechtigd

Klik op de letter van uw keuze om een andere lijst te bekijken

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
css template ad