Trefwoordenlijst en vertaalwoordenboek - Letter T: (Terry van Erp)

Terry van Erp

Een genealogisch woordenboek, mogelijk gemaakt door: Genealogie van Erp

Klik op de letter van uw keuze om een andere lijst te bekijken

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Letter T trefwoordenlijst

‘t gundt ‘zie t gunt
‘t gunt hetgeen
’t noordcoer (in) het noordkoor van een kerk (meestal slaat dit op het begraven)
’t suitcoer (in) het zuidkoor van een kerk (meestal slaat dit op het begraven)
T afk. trouw- en ondertrouwregister
t afk. témoin, getuigen
t afk. deel van een band of handschrift
t afk tomus, deel van een band of handschrift
t. afk. testes, testis, getuigen
T. afk. taufen, dopen
taak inhoudsmaat voor graan,
1 taak = 1/4 schepe,
ook; als wijnmaat bekend,
1 taak = 1/40 aam en 2,5 kan
taalhouder procureur
taalkenner tolk
taan verfstof uit eikenhout
taan gele verfstof om netten, touwen zeilen weerbestendig te maken
tabackpers pers om pijpen te persen
tabaert lang overkleed voor mannen en vrouwen
tabaksconfoir tabaktafel
tabakvisitateur keurmeester van tabaksbladeren
tabbert lang neerhangend kleed met wijde mouwen
tabe wegens tering
tabelgoen notaris
tabelje zie tablier
tabellarius voorbode, postbesteller, loper
tabellio zie tabellarius
tabellioen bondschrijver, notaris
taberna taveerne, herberg, kroeg
tabernakel een tent, een hut
tabernarius winkelier, herbergier
tabernator waard, kastelein
tabes tering
tabijn dicht geweven zijde-stof, ook kamelot genoemd
tablier voorstrook; in een vrouwenrok, ook; voorschoot voor de koetsier
tabure trommel
tache nagel met brede kop
tachteren te vorderen hebben.
tachterheit achterstallige schuld
tacite stilzwijgend, stilzwijgende, bedektelijk (niet open?)
tactu apoplexico door een beroerteaanval
tactus getroffen
taelbaer betaalbaar, kan betaald worden
taeldinger erfgenaam
taelgehout hakhout
taelgerie kleermakerij
taelgerie kleermakerswerkplaats
taeljoer bord, schotel
taeljoor vleesschotel om vlees op te snijden
taelman advocaat, procureur
taelspreken het voeren van een pleidooi
taelvrouwe vrouwelijke advocaat
taenhuus leerlooierij
tafelaker gewichtjes aan het tafellaken
tafelboeck notitieboek, opschrijfboek, ook voor de boekhouding
tafelbroot het gewone brood
tafelconfoir waarschijnlijk een bijzettafel met een inbouwde stoof voor het warmhouden van de spijzen
tafeldrager beambte die de administratie voert
tafelet klein tafeltje, kraampje
tafeletdrager marskramer
tafelettier zie tafeletdrager
tafelgoet domein goederen
tafelhouder geldhandelaar, bankier
tafelier boekhouder, geldwisselaar
tafelloot daklood, afdichtingslood op dak
tafelronde ronde tafel welke werd gebruikt om geschillen te bespreken, door de ronde vorm was er geen verschil in plaats en rang
tafelslot nar, voor het vermaak onder een diner
tafelspel eenvoudig op een verhoging gespeeld toneelstuk
tafelspreed tafelkleed
tafelstede uitstaltafel voor de winkel
taft fijn geweven stof
taglohner daggelder, los -werkman, dagloner
tagrijn handelaar in (oud) ijzerwerk, oude scheepstuigage
taille lengtemaat, 1 taille = 1/16 el
ook; belasting aangetekend op de kerfstok
taille personnelle hoofdgeld
taille reelle grondbelasting
taillehout hakhout
tailler omslag, omslaan, verdelen belasting leggen op het volk
tailliehout hakhout
tal aantal, meestal gevolgd door b.v. -- turf, betekend het voorwerp word per aantal verkocht
talemetarius bakker
talen spreken, in rechte aanspreken
talge omslag, aandeel in geldelijke lasten
talinc soort kleine eend
talioor bord, ook bordenwasser
talliander kleermaker
talliehout zie taillehout
talman tolk, iemand die zijn taal / dialect spreekt
talmeester administrateur, iemand die rekent
tamen passen, ook gat
tamquam als
tamquam avia als grootmoeder
tandem eindelijk, tenslotte
tanen looien
taneur leerlooier, huiden invetter. iemand die met huiden werkt.
tanneid bruingeel
tanquam (zo)als
tanthamer punthamer
tapboor boor om gaten te verzinken (schuine kant maken)
tapeet sprei
tapetium artifex tapijtwever
tapijt pel, behangsel
tapisseur tapijtwever
tapstregge tapster, bediende in de herberg
tarderen vertoeven, benijden, ophouden
targe langwerpig schild van wilgentenen overtrokken met leer
tarra onrein, onzuiver
tarwengrues zie tarwegruus
tarwengruus een grof gemalen tarwemeel
tashuus schuurtje. kleine loods zonder spanten
tassche buidel, ook; soort brood
tassene(e)ren afpersen
taswerc aanbesteed werk, op inschrijving verkregen werk
taswercnemer aannemer die inschrijft op aanbestede werken
taufen dopen
tautologia hatering ?, dubbelspreuk, met andere woorden het zelfde zeggen, herhalingen met andere woorden.
taux belasting
tauxatie aanslag (belasting) taxatie
tauxeren taxeren, schatten
taverne kroeg
taverner waard, herbergier
tavernier waard
tax verschuldigde portie, taak
taxacie begroting
taxatie schatting, waardering
taxe de main morte belasting op goederen in de dode hand, (belasting die de overgangsrechten vervangt)
taxeren schatten, waarderen
tdh afk. tailleur d’ habits, kleermaker
te bouck te stellen op schrift stellen, opschrijven
te wijve had als vrouw, had als echtgenote
teblauwen afranselen, straffen, geselen, straffen
tector dakdekker,
ook; stucadoor
tector stramineus strodak legger, rietdekker
tectot laterum (tichel) dakpannendekker
teechenen te kennen geven
teeghenboekhouding controle-boekhouding
teems zeef om melk te zeven, ook vergiet kom met gaten
teen twijg, dunne tak van een wilg al of niet ontdaan van de bast
teerling dobbelsteen
teerpenning fooi, drinkgeld
tegeder gerechtsdienaar
tegelcnecht steenbakker
tegeldac pannendak,
tegenarguëren iets weerleggen
tegularius dakpannenlegger, plateelbakker,
Tegelzetter
teilen zie telen
teirking dobbelsteen
teirking matigheid
teisteren pijnigen, folteren, brandmerken
tekeninge het merken van iets
tekeniser brandmerkijzer
tekenverwaarder bewaarder van het stads ijkteken
telcken steeds
telen houten kommen
teljoor schotel, bord, meestal van steen of hout
telligen twijghout
telljoer zie teljoor
telonei receptor ontvanger der belastingen
temerair roekeloos, stout, vermeten, lichtvaardig, onbedacht
temmerman timmerman
témoin getuige
témoin me seschart coram getuige, bij mij bekend
tempeest onweer, storm
tempel kerk
tempelen een klep openen in de sluisdeur
tempelvaruwe een verfstof, niet oliehoudend
tempestive tijdig
templum kerk
tempore clauso tempore in de gesloten tijd (waarin niet getrouwd mocht worden (o.a. advent en vastentijd)
tempore necessitatis in tijd van nood
temporeel tijdelijk
temptatie kwelling
tempteren kwellen
tempus tijd
tempus clausum in de gesloten tijd (waarin niet getrouwd mocht worden (o.a. advent en vastentijd)
ten hondert, (4…) (bv 4) procent rente
ten principale wat de hoofdzaak van het geding betreft
tenderen strekken
tenebras duisternis
tenengadere geheel en al
teneur inhoud
tennenwerc zie tinnewerc
tentatie beproeving, verzoeking, bekoring
tente paviljoen
tenteren beproeven, verzoek, bekoren
ter driemaal
ter contrarie in strijd daarmee, in tegendeel, in tegenstelling tot
ter decies dertienmaal
ter dendel het derde deel
ter eerster klocken bij de eerste gelegenheid, iets afgekondigd wordt. (b.v. na het klokluiden)
ter manisse ter aanmaning (van)
ter onscout staen recht hebben om door aflegging van den zuiveringseed het proces te winnen
ter tydt heden. op dit moment
terceine gewone koorts
tergiversatie uitstel, tegenstribbeling
tergiverseren tegenstribbelen, uitstel zoeken
termen bepaalde en gepaste woorden
termentelijc folteren
termeschouwen schoorsteenschouw met zijstukken
termgenoot belendende eigenaar
termijn bepaling, paalteken, merkteken, talwortel, paal, ook een weefsel van linnen ketting en wollen inslag
termijndach de dag dat een betalingstermijn eindigt
terminatie einde, uiteinde, bepaling
termineredach de dag dat de boedelscheiding door schout en schepenen plaats vindt
termineren eindigen, bepalen, uiten, vellen
terminis (in) ter zake dienende
terra decimalis tiendenland, een tiende deel van de oogst was voor de eigenaar
terraes terras
terreng tering, besmettelijke ziekte
territoria landpalen
territorium land
tertia (feria) dinsdag
tertia (hora) het kloostergebed omstreeks 3 uur in de middag
tertiam, tertius derde
tertio op de derde
tesse versiersel op kleding
tessinge onrust, oproer
test schotel of kom van aardewerk of hout
testament uiterste wil, verbond
testament minus solennel nuncupatyff codicil donatio causa mortis een testament zonder de jaarlijkse nuncupatyff (afroepen van de namen)
meestal toevoeging aan het testament voor schenkingen inzake na de dood
testament obtenu par captation testament bekomen door vleierij en arglist
testamentaire dispositie uiterste wilsbeschikking bij testament
testamentaire executeur testamentaire executeur, erfenis uitvoerder die de boedelzaken afhandelt
testamentarijs executeur testamentair
testamenteur die aangesteld is tot de uitvoering van iemands uiterste wil (testament),
ook vaak omschreven als executeur -testamentair
testateur uiterste wilmaker, willer, erflater, erflaatster
testatrice zij die een testament laat opmaken, uiterste wilmaakster
testatrise vrouwelijke testament opsteller
testeren erfmaken (testament maken), betuigen, getuigen, beschikken, getuigen
testes getuigen
testes fuerunt getuigen zijn geweest
testibus met als getuigen
testificatie betuiging
testimonium getuigenis
testis zie testes
testor hac mea manu proria hierdoor, langs deze weg getuig ik met/door mijn eigen hand,
tetensonntag 3e zondag voor Pasen, in Pruisen vanaf 1816 de laatste zondag van het kerkelijkjaar
tette vrouwenborst
teugelaar paardendrijver op het jaagpad voor het trekken van de schuit
teve vaak als scheldwoord gebruikt
textor wever
textoris textores wevers
theatre schouwburg, toneel, schouwspelplaats
thema gestel, voorstel
theninwerc zie tinnewerc
theologant zie theologus
theologie, godgeleerdheid, godsdienstkunde
theologus godgeleerde, schriftgeleerde
ther afk. thermidor, maand van de warmte
theriakskrämer kwakzalver
thermidor juli
thesaurarius schatbewaarder
thesaurier ontvanger, fiscus, penningmeester, comptabele
thesis stelling, losgeschil ?, te bewijzen stelling
thinne tin voor tinwerk
thoen bewijs, vertoog
thoilnaer tolgeld vergaarder bij een tolplaats
tholbrieff schriftelijk bewijs van vrijstelling van tol betaling, tolbrief
thorensis van Thorn
thoro zie thorus
thorum zie thorus
thorus bed, huwelijksbed
thosamengevungh huwelijkssluiting
thoverlaetige rescriptie gunstig antwoord
thresoor schat
thresorier ontvanger, schatmeester, penningmeester
thumbherr kanunnik, domheer
thysicus teringlijder
thysis tering
tichel aardewerk tegel voor vloer of wanden
tichgelcnecht steenbakker
tichten beschuldigen
tichter kleinkind, afstammeling
tichtigen een aanklacht indienen, een eis indienen
tiegendragen (enen) in strijd met iets zijn, ook; in strijd met iemands belang zijn, hem benadelen
tieghens enen zuenen door het betalen van de ‘zoen” iemand bevredigen, zich met iemand verzoenen wegens een misdrijf
tiendachtig tiendplichtig
tiendehalf negen en een half
tiendehere eigenaar van de tienden
tienden van oorsprong kerkelijke belasting, tiende deel van de opbrengst van het land
(gewassen, jonge dieren vruchten, slacht en vissen)
tiendenbrief akte van de tiendenheffing, tiendplichtig zijn
tiender tiendplichtige
tiendrecht zie tienden
tiendschrijver administrateur van de tienden
tiendschuur opslagloods voor het opbergen van de gewassen waarmee het tiendrecht was betaald, was vaak niet het eigendom van de begunstigde
tienhondert duizend
tienste tiende
tierentein een ongeverfd weefsel van linnen ketting en wollen inslag
tierske wijnvaatje
tijmmermeester architect, ontwerper
tijn tobbe, kuip, ton
tijns belasting, schatting, pacht, rente
tijnsbrief pachtcontract
tijnsgoed een door de tijnseigenaar uitgegeven goed tegen betaling van een tijns
tijnspenninc de geldelijke opbrengst van een tijns
tijnsrolle zie tijnsbrief
tijnsvri vrij van het betalen van de tijns (pacht, belasting)
tiktakbord gezelschapsspel, nu backgammon genoemd
timber helmteken
timiditeit blooheid ?, vrees, verlegenheid, beschroomdheid
timmermeester architect, ontwerper
tincio doop
tinctio zie tincio
tinctor schilder, textielverver
tincture verven, indoping ?
tindsen zie tinsen
tinnewerc voorwerpen van tin
tins rente uit een goed gaande ter erkenning van het recht van de eigenaar, die het tegen betaling van de tins heeft uitgegeven
ook; belasting (tijns, cijns)
tinsen rente, uit een goed betalen
tinsgenoot een der bezitters van een onderdeel van een groot goed, in percelen tegen betaling van tins uitgegeven; zij spraken onder voorzitting van de tinsheer recht over zaken het goed betreffende
tinsgoederen goederen waarop een belasting (tijns, cijns) rust
tinsrecht rechtsregels bij het uitgeven van een tijns, het recht van tijnsheffing
tinwerc zie tinnewerc
tiran dwingeland, geweldenaar
tirannie dwingelandij, geweld, wreedheid
tiras cement
tiro leerling, kwekeling
tisike tering
tiss afk. tisserand, weefster
titule opschrift, bijnaam, van benaming, erenaam
tituleren bij noemen, opschrijven
tjalk zeilschip voor de binnenvaart
Tm afk. tante maternelle, tante van moederskant
tnacht vannacht
to te
tobbeke waskuip
tochgrave tochtsloot, afvoersloot
tocht vruchtgebruik
tocht van bladinge zie tocht
tochtbrief akte waarin een lijfrente of vruchtgebruik wordt verzekerd
tochtenaer vruchtgebruiker
tochter zie tochtenaer
tochtgoet goed dat men in vruchtgebruik heeft
tochtinge het toekennen van een lijfrente,een soort weduwepensioen, ook; de lijfrente, het vruchtgebruik van lijfrente etc.
tochtmeester opvoeder,
tochtrecht rechtsregels voor het vruchtgebruik
toebedingen in rechte toewijzen
toeclaren zie toebedingen
toecomende aanstaande
toecoren een straf opleggen
toegeseyt toegezegd
toegestoken met list iets tot stand brengen
toegrepe onrechtmatig in bezitneming
toegroten in rechte een bepaalde som toekennen
toereder reder die de schepen uitrust voor vertrek
toertssen capsluyers gedraaide hoofddoek ?
toeser zie tuiser
toirconde terstond
tolc tolk
tolerantieid verdraagzaamheid
tolereren verdragen
tombe graf (tombe), grafsteen, zerk, graf, dood
tomber en déshérence erfenis aan de staat of de landsheer vervallen
tome boekdeel
tomeator kunstdraaier, beeldhouwer
tomio zie tomeator
tondel vuurmaker bestaande uit een ontvlambare stof en een lont van gesmoord linnen
tonderin deses degene die dit stuk toont
tonnegeld belasting op bier
tonnestoel kinderstoel
tonnevlees pekelvlees
tonsor breuk en natuursteenbewerker
toonen tenen
toorenwechter torenwachter, gevangenbewaarder
toparcha heer, heer van een erfgoed
topende wijtlingen bovendeel laken van wit linnen
torcoppel zie turcoppel
torengelt betaling voor verblijf in de gevangenis
torff turf
torfmate belasting op turf
torment pijn
tormenteren pijnigen, folteren, kwellen
tornoy toernooi
tornsch zie tournooys
toros zie thorus
torqueren wenden, draaien, keren, wringen
torreclerc hulp om de kerkklokken te luiden
tort mest, uitwerpselen
torture torture, pijniging, pijnigingswerktuig
tortureren pijnigen, folteren, kwellen op de pijnbank
torturerenn zie tortureren
tot oeren mundighen jaren tot hun meerderjarigheid
totaal totaal, geheel, al
totter tot aan
tournesol rode kleurstof
tournooy zie tornoy
tournooys zilveren Franse munt
touwer zeemleer bereider
tp afk. tante paternelle, tante van vaderskant
tr afk. trouw(en) met ….
tr afk. thermidor, maand van de warmte
tractaat handeling
tractaat van trevis bestandhandeling
tractabel handelbaar, rekkelijk, wel onthalende
tractement salaris, wedde
tracteren handelen, onthalen, te goed doen
traditie overlevering, levering, opdracht
traduceren overzetten, overhalen, bekladden, doorstrijken, vertalen
traduseren belasteren
traensyeder zie traenzieder
traenzieder traan bereider uit walvisspek (door koken)
trafijcq koophandel
trafijcqueren koophandel drijven
tragelaar die een binnenvaartschip voorttrekt op het jaagpad
tragœdie treurspel
traineren slepen
traiter verrader
traktaat verdrag of overeenkomst tussen staten of andere politieke machten
tranchee loopgraaf
trangelen aan de treklijn trekken van een trekschuit
trangelwech trekpad lang een wetering, vaart, sloot
tranquilliteyt steilligheid ?, gerustheid, gelatenheid, bedaardheid
transactie overgeving, afhandeling, dading, overkomst, verdrag, vereffening,minnelijke schikking
transfix stak dat door middel van een insnijding aan een brief of oorkonde is bevestigd
transfixbrief een akte die een wijziging brengt in een andere oudere akte
transformatie gedaante verandering, vervorming
transformeren gedaante veranderen, vervormen
transgreßie overtreding
transiens reiziger
transiëren overgaan, voorbij passeren
transigere overkomen, overzetten, verdragen
transitie overtred, aftred ? overgang van het ene onderwerp op het andere
translateren overzetten, overdragen, vertalen
translatie overzetten, overdracht, vertalen
translatus overgebracht
transmitteren verzenden
transmutatio verwisseling
transmuteren verwisselen
transport overdracht, overgeven, opdracht
transporteren overdragen, overleveren
transubstantiatie over zelfstandigheid
transversales verwanten in de zijlinie
traompenaers bazuinblazers
trapezeta geldwisselaar
tras van (gemalen) tufsteen gemaakte grondstof voor waterdichte metselspecie
travalie arbeid
travaliëren arbeiden, kwellen, moeiten aandoen
travalje overdekte plaats de hoefsmidse voor het beslaan paardenhoef
travelton inhoudsmaat voor bier, 1 travelton = ca 120 ltr
travers dwars, kruis weegs
traverseren kruisen, dwars over, drijven
trawant bedelaar, vagebond, ook lijfwacht van een belangrijk persoon
träxl kunstdraaier
trbuc tribeu
trecgelt strijkgeld, smeergeld
trectange nijptang
tredecim dertien
tredecimus dertiende
treeft onderstel voor de kookpot, bestaand uit drie poten en een boven ring
treescamere schatkamer, sacristie
tregimini drieling
treil treklijn, jaaglijn om een binnenvaart schip te trekken
trekwerker arbeider aan een weefgetouw
trenchee loopgraven, voorschans
trens haarvlecht
trepidatie schudding, waggelen, beving
tres drie
tresorie schatkist, schatkamer
tressorier ontvanger, fiscus, penningmeester, comptabele
treuge verdrag of overeenkomst tussen staten of andere politieke machten
treverensis van Trier
trevis bestand, stilstand van wapenen
tria drie
tria millia drieduizend
triangel driehoek
tribue oorlogstuig, slingerapparaat voor zware stenen
tribuit schatting, een vorm van schatting speciaal voor joden als zij zich in een stad wilden vestigen
tribunus gildemeester, overste, bevelhebber
tribus gilde, geslacht, vereniging, stam
tribus habitis proclamationibus na de drie huwelijksafkondigingen, - roepen
tribus proclamationibus praemissis factis na de drie huwelijksafkondigingen, - roepen
tributie verdriet, gekweld, wederwaardigheid
tribuyt tol, schatting, oplage
tricenarius dertig jarige
tricesimo op de dertigste
tricesimus dertigste dag van rouw. een van de veel voorkomende gedenkdagen voor de overledenen
ook; dertigste
Tricht Maastricht
tricoteuse breister
triennis drie jaar oud
triennium tijdvak van drie jaar
trigamus drie maal getrouwd geweest
trigemini drieling
triginta dertig
trijp ingewanden van slachtdier (maag, lever,longen), ook een soort fluweel
trijpwerkster vrouw die de “trijp”(ingewanden) gereedmaakt voor de verkoop, ook fluweel trijpmaker / -ster
trijs takel op een schip
trimestris drie maanden oud
trimulus drie jaar oud
trinitas drie-eenheid, Drievuldigheid, drieheid
trinitatis feest van de Drie-eenheid (Drievuldigheid), de 1e zondag na Pinksteren
trippen muilen met houten zolen
triste treurig, droevig
tritor kunstdraaier,
ook; dorser
triturator dorser
triumphant winnaar van het geding
ook; stof meestal veelkleurig
triumphe zegepraal, intrede
triumpheren zegepralen
tromp bazuin
troois gewichten,
troois gewicht was onder verdeeld in één troois pond = 492,17gr =
2 mark van 246,17 gr
8 ons van 30,76 gr.
20 engels van 1,54 gr.
4 vierling van 0,38 gr.
2 trooiske van 0,19 gr.
2 deuske van 0,09 gr.
2 aas van 0,05 gr
troostelbier bij een begrafenis geschonken bier
tropheen zegetekenen, zegestichter?
trosdraegher pakknecht bij het leger
trosdraeghhster hoer die het leger volgt, soldatenhoer
trotteren draven
troubleren beroeren
troup kudde, hoop
trouwecleinoot onderpand
trouwehant executeur
trouwelijc betrouwbaar
trouwelofte trouwbelofte
trouwelschat huwelijksgeschenk door de bruidegom gegeven, ook kostbaarheid als onderpand bij de verloving gegeven bij een verloving
trouwenisse verloving
truggelen bedelen
trukelaer landloper, bedelaar
trumetter trompetter
trunken bomen knotten
truwcleinoot zie trouwecleinoot
truweel troffel
truwelschat zie trouwelschat
tryffoet driepoot
tsaers (in het), (elk) jaar
tsedert sedert
tsenuiver jenever
TT afk. tienjarige tafels
tte afk. tante
ttt afk. testament
tuchten regelen, besturen, onderrichten, ook; onderwerpen berispen, vermanen, straffen
tuchter zie tochtenaer
tuchtgoet zie tochtgoet
tuchtknaap helper van de vilder, beul
tuchtmeester zie tochtmeester
tuchtrecht zie tochtrecht
tuchttenaer zie tochtenaer
tuder touw om vee vast te zetten
tudergerse weiland waar vastgebonden (aan een tudor) vee kon grazen
tudiosus theologiestudent
tuerluer kleine munt waarde?
tüffelmacher pantoffelmaker
tugen openberlije verklaren in het openbaar
tugtelingen gestraften, veroordeelden
tuier ketting of touw om vee mee vast te zetten om te grazen in bermen
tuierhamer hamer om de “tuierpaal” in de grond te slaan
tuierketting ketting waaraan het vee werd uitgelaten
tuighuis arsenaal, wapenhuis
tuin omheining
tuinen omheinen, vlechten
tuiser ruilhandelaar
tumulatus begraven
tumult oproer
tumultueus oproerig
tumulus graf, grafheuvel
Tungrorum zie Tungros
Tungros Tongeren
tunnarius kuiper
turbatie beroering
turbe onderzoek naar het gewoonterecht, waarbij het getuigenis van een aantal personen te gelijk werd gehoord, later werd het aantal getuigen beperkt tot een paar terzake bevoegde personen
ook; bende, menigte, schare
turbeelen ordeverstoring
turberen beroeren
turbulent onstuimig
turcoppel lichtbewapend ruiter
turfluyden verkopers van turf
turkse trijp soort fluweel
turpe lelijk, oneerlijk
tussi door hoest
tutela voogdij, voogdijschap
tutela (sub) onder voogdij
tutele voogdij, momberschap
tutelle voogdij (schap)
tutelry speelgelegenheid, vaak ook een bordeel
tuter trompetter
tuteur voogd, momber, voogd (es)
tutor voogd, beschermer
tutor sue uxoris (ut) als voogd van zijn echtgenote
tutoris van de voogd
tutrix voogdes, beschermster
tuuch getuige
tuuchliede getuigen
tuun omheining, vlechtwerk van wilgentenen, naam van een zilveren munt, waarde ?
tuunrijs wilgentenen voor omheining vlechtwerk
tuwe twee
tuynman tuinman
tv. afk. huw. akte, toeziend voogd van de ..
tweeborelingen tweelingen
tweedeel twee derde
twees tweemaal
twelff twaalf
twistdingedach rechtszitting waarin twisten worden berecht
twistgoed goed waarover geschil is
twivelich onbetrouwbaar
tymmer timmerman
tynne tin voor tinwerk
tynnemaker tinnegieter
tynstoop tinnen beker
tyrannije dwingelandij
tyranniseren geweld bedrijven, overlast doen
tyrannus dwingeland, geweldenaar
tyropola kaashandelaar
tzabel zwart bont
tzins cijns, belasting

Klik op de letter van uw keuze om een andere lijst te bekijken

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
css template ad