Trefwoordenlijst en vertaalwoordenboek - Letter Q: (Terry van Erp)

Terry van Erp

Een genealogisch woordenboek, mogelijk gemaakt door: Genealogie van Erp

Klik op de letter van uw keuze om een andere lijst te bekijken

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Letter Q trefwoordenlijst

Q afk. geQualificeerde
q.q. afk. qualitate qua, in hoedanigheid van
qadrese slechte vrouw
qmer afk. commer, belemmering , last, belemmering in rechte
qou waarheen
quaart kwart
quad attestor uitvoerend vaststeller, opsteller
quade schulden oninbare schulden
quaden in waarde verminderen
quaderse kwaad wijf
quadertiere veertigtal
quadragenarius veertigjarige
quadragesima de 40e dag voor Pasen, ook bekend als Aswoensdag, het begin van de vaste. eigenlijk zijn het 46 dagen tot paaszaterdag, maar de 6 zondagen zijn vasten vrij
quadragesimus 40e
quadraginta veertig
quadrans vierkant, vierendeel, kwart, vierde deel
quadrant vierendeel, ook uurwerk
quadrante met een kwart
quadreren voegen, passen
quadriennis vierjarig
quadringentesimus 400e
quadruplijque antwoord op het derde inbrengen van de aanklager
quae nominavit patrem die als vader noemde
quae patrem declaravit die als vader noemde
quae patrem designare recusavit die weigerde de vader te noemen
quaecbert bordspel
quaedlike op ondeugdelijke wijze
quaerten bijeenroepen, ter vergadering oproepen
quaestor penningmeester, ontvanger, beheerder van de staatskas
quaestrix penningmeesteresse
quaestuur ambt, waardigheid van quaestor
quaet vuilnis, drek
quaet geld vals geld
quaetbeleijders verleider ( in bordeel)
quaetdadinge snoodheid
quaetdoener boosdoener
quaetheit misdaad
quaetie ende verschil verschil van mening
quaetspreker lasteraar
quahier opschrijfboek, gebedenboek
quaken dobbelspel
qualificatie hoedanigmaking, toekenning van een eigenschap, benaming, grootheid
qualificeert persoons een man van aanzien
qualificeren hoedanig maken, titel geven
qualitate qua in hoedanigheid van, ambtshalve
qualiteit aanzien, hoedanigheid, gedaante, staat, titel, eigenschap, zoals
qualiter taliter hoe dan ook, het zij zo ‘t wil
qualiteyten hoedanigheid
quamquam ofschoon
quant kameraad, gezel
quantelaer knoeier, bedrieger
quanti minoris is een acte die ingebracht werd als iets te veel, of boven de waarde gekocht is, daar bij men verzoekt om de teveel gegeven penningen terug te ontvangen
quanti plurimi als de verkochte zaak meer waart is als dezelve is verkocht, en men verzoekt zo veel meer als bevonden zal worden te behoren
quantiteit grootheid, menigvuldigheid, menigte, hooggrootheid, hoe vermogendheid, veelheid
quantus zo veel als
quareel pijl die uit de “balist” werd geschoten, was kort en dik met vierkante schacht
quart munt
quarta (feria) woensdag
quarta falcidia is het vierendeel van de gehele erfenis, het welk de erfgenaam, met al te veel makingen (erfstellingen en legaten) belast, voor hem vrij mag behouden en aftrekken, en de rest aan de makingbeurders overgeven
quarteleren vierendelen als lijfstraf, uiteen trekken als halsmisdaad straf
quarteleren in de wapenkunde een kwartier, een der vier vakken van een gequarteleerd wapenschild, bepaaldelijk de rechterbovenhoek, het eerste kwartier van een schild
quartier vierendeel, een wijk, gewest,
quartier-meester kwartiermeester, wijkmeester
quartieren in de geslachtkunde, kwartier van een stamtabel of kwartierstaat, ter aanwijzing van de afstamming van vaders - en moederszijde, vooral ten bewijze dat iemands kwartieren adellijk zijn
quarto met een vierde, vier, 4,
quartroenkijn maat of gewicht, een vaatje of tonnetje, 1/4e ton
quartus vierde
quasimatrimonium jozefs huwelijk, kuis huwelijk
quasimodo eerste zondag na Pasen
quasimodogeniti 1e zondag na Pasen
quatember (quatuor tempora) de 4 vastentijden die altijd op een woensdag beginnen na 13 december, Aswoensdag, na Pinksteren en na 14 september
quater viermaal
quaterne tot een boekje gevouwen en gebonden (4) vellen perkament of papier
quaternelle uitstel van betaling voor vier jaar, ook; de akte hiervoor
quatlistich arglistig
quattuor vier
quattuor decim veertien
quattus decimus veertiende
queckelhovet domoor, iemand met weinig verstand
queen vrouw in kaartspel
queenensondach veertien dagen na Pasen
queeste speurtocht door een ridder naar de “graal”
quelen praten
quellen pijnigen, folteren, martelen
quelnisse zie quellen
quene een vrouw op leeftijd, een vrouw met ervaring en levenswijsheid, oud wijf
quenicum oudewijvenpraat, volkswijsheden
querel krakeel, klacht
quereleren krakelen, beklagen, klagen
querelleus krakelig, twisten, kibbelen
quernsteen de kleine molensteen
queruleeren tegenspreken
questeren geld bijeenbrengen, giften verzamelen
questie geschil, vraagstuk
questioneren ondervragen, verhoren
quetsen verwonden, pijnigen
quetsende verwondende
qui (achter een woord geplaatst) en, aan wie, waaraan, wiens, wier, welke, die
qui a dit être.... (pere de la) ...... défunt die verklaart te zijn .de vader van de......... overledene, vervlogene
qui fuit ….annis die …. jaar oud was
qui fuit 55 annis die 55 jaar oud was
qui mecum die met mij
quia omdat
quic levend dier, zowel jong als oud, ook slachtvee
quicbeeste gehoornd vee
quicgenoot vee, een dier
quickenoot zie quicgenoot
quicsant drijfzand
quid pro quod het een voor het ander
quidam de een of andere, een zeker iemand, een of andere snuiter
quidecies vijftienmaal
quidem zeker, inderdaad
quiesceren berusten, rusten
quiëtude gerustheid
quietum beschutting
quigenti vijfhonderd
quijt te schelden kwijtschelden
quijtbrief kwitantie, brief over de voorwaarden voor vrijlating van de gevangene
quillibet ieder zonder uitzondering
quilliote inzameling van de heffing van belastingen
quindecim vijftien
quingentesimus 500e
quinquagenarius vijftigjarige
quinquagesima de 50e dag, de 7e zondag voor Pasen
quinquagesimus 50e
quinquaginta vijftig
quinquanelle vijf jarig uitstel
quinque vijf
quinquenelle uitstel van betaling voor vijf jaar aan de schuldenaar
quinquennis vijfjarig
quinta (feria) donderdag
quintaal gewicht, 1 qintaal = ca. 1/22 last
quintam matutinam vijf uur in de morgen
quintilis juli, vroeger was dit de 5e maand
quinto op de vijfde, ten vijfde
quintupel vijfvoudig
quintus vijfde
quintus decimus vijftiende
quisquillën prullen, beuzelarijen, vodderij
quitare lossen, betalen
quite kwijt, vrij, ontslagen van
quite weren vrijwaren
quiteren verlaten, ontslaan, te goede schelden, afzien van, laten varen
quitinge betaling, vrijmaken, lossing van een rente, voldoening
quitlatinge kwijtschelding
quitscheldingshebrief betalingsbewijs
quitte elkaar niets meer schuldig zijn, gelijk
quod dat
quod attestor, quod testor het geen ik getuig, - bevestig, -verklaar
quod testor hetgeen ik getuig
quohier een rekenboek, een register
quomodo op welke wijze, hoe
quondamquodibet allegaartje, van alles wat
quoque ook
quote aandeel, mate, deel, portie
quoteboec landboek, erf-register, kadaster
quoteren aantekenen, tekenen
quotidiana dagelijks terugkerende koorts
quotisatie schatting, optekening, berekening van ieders deel
quotiseren schatten, naar verhouding delen
quoyeren kohieren
quyt vrij, onbelast, gezuiverd. ook; vernietigd, van geen waarde.
quytantie kwijting, kwijtscheldingsbrief, kwijtschelding
quytbaer afkoopbaar, aflosbaar, afkwijtbare rente
quytcopen (hem) zich vrijkopen
quytlaten (enen) vrijlaten.
quytscelden. iets aan iemand overdragen, zijn recht aan iemand opgeven, ook; zich voldaan verklaren, zijn recht op iets opgeven.

Klik op de letter van uw keuze om een andere lijst te bekijken

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
css template ad